Sinds 2008 wordt in onze regio in week 3 “de Dag van het Jodendom” gevierd. De laatste jaren biedt de Synagoge haar Sjoel aan voor deze interkerkelijke ontmoeting.

De gast en spreker van 2017 was mevrouw Karin van den Broeke, die sinds 2013 de praeses van de Protestantse Kerk Nederland is en veel werkbezoeken in binnenland en buitenland aflegt. De werkgroep “Kerk en Israel” vroeg haar om in te zoemen op het aangereikte thema: “De vreemdeling”.

Een mooie groep luisteraars hoorde haar allereerst vertellen over de Bijbelse trits “weduwe, wees en vreemdeling” waarvoor opgeroepen wordt te zorgen. In haar verhaal stipte ze daarna de vreemdeling aan die de moderne mens herkent als de vluchteling uit de media. Maar haar mijmering ging verder: de ander om de hoek is ook een soort vreemdeling en vraagt ook om een ontmoeting vanuit de eigen identiteit en via respect. Wie de ander de ander laat zijn kan zijn/haar blik immers verrijken. Als de grondtoon vrede en gerechtigheid is kunnen onderbuikgevoelens worden losgelaten maar kunnen daden die haaks staan op de regels en wetten van democratische Nederland ook een halt toegeroepen worden. Er zijn grenzen. Als laatste kwam aan bod dat de gelovige zich ook een vreemdeling kan voelen op plekken waar de joods-christelijke levenshouding niet meer wordt gedeeld of herkend. In ’t gesprek daarna werd onder andere de bescheidenheid van kerken benoemd en deelden we dat we beter ons best moeten om ons visioen en onze werkzaamheden gericht op een inclusieve samenleving te delen met derden. Een waaier van vragen maakte dat de klok sneller 22:00 uur sloeg dan we wilden. Onze weg naar huis was korter dan die van de spreekster: zij reed nog even over ’s Heeren wegen naar Zeeland.