Op 8 december 2015 heeft de Kerkenraad van de Protestantse gemeente te Dieren het besluit
genomen een werkgroep in te stellen die de volgende opdracht heeft:

Formuleer een visie voor de langere termijn (jaren 2015 – 2025) op de ontwikkeling in
brede zin voor de Protestantse gemeente te Dieren. Doe dit tegen de achtergrond van
de notities “Financieel beheer op orde” en “Een kleinere kudde met minder herders”,
het Beleidsplan 2014-2019 en het PKN–rapport Kerk 2025 “Waar een Woord is, is
een weg” (definitief in januari 2016).

Daaropvolgend is een werkgroep geformeerd met de volgende samenstelling:
 Koos Pluymert (voorzitter)
 Dick Ottevanger (secretaris, voorzitter College van Kerkrentmeesters)
 Hilde Noordhof (ouderling Pastorale Raad)
 Ivo Janssens (kerkrentmeester College van Kerkrentmeesters)
 Arjan de Visser (jeugdouderling en lid van de Kerkenraad)
 Wopke Pol (diaken College van Diakenen)
In maart 2016 heeft de werkgroep haar werkzaamheden aangevangen.

Het rapport dat vanuit deze werkgroep is gepubliceerd kunt u in onderstaande link vinden.

 

 

 

Eindrapportage_Pgd2025_161129_08_def (1)