Kerk en Israel

De werkgroep Kerk & Israël heeft als doel om vorm en inhoud te geven aan de onopgeefbare band van de gemeente van Christus met het volk Israël.

Vooral na de 2e wereldoorlog zijn wij ons als kerken in West Europa bewust geworden van de band met het joodse volk. De verschrikkingen van de oorlog hebben geleid tot een hernieuwde bezinning binnen de theologie op de verhouding tussen de kerken en het joodse volk.

Wij zijn ons bewust geworden van de bijzondere positie van dit volk in het verbond van de Eeuwige. Als gemeente van Christus zijn wij geworteld in de geloofstraditie waarvan Tenach ons vertelt. Jezus is uit dit volk voortgekomen. Als kerken zijn wij door Jezus met dit volk verbonden. Het Nieuwe Testament is alleen te verstaan tegen de joodse achtergrond van het Oude Testament (Tenach)

Als werkgroep trachten wij aan bovengenoemde bewustwording bij te dragen door het organiseren van het joods leerhuis en het plaatsen van artikelen in de kerkbladen.

Tijdens het joodse leerhuis hebben wij de afgelopen jaren aandacht geschonken aan onderwerpen als de Tien Woorden, geweld en liefde in Tenach, het werk van de grote joodse schrijver Abraham Joshua Heshel en het Achttiengebed

Wij hebben gezien de complexe en tot veel vragen aanleiding gevende politieke situatie in het midden oosten een avond gehouden over het israëlisch – palestijns – arabisch conflict.

Via de kerkbladen trachten wij informatie te geven over de joodse traditie. Zo hebben wij een serie artikelen geplaatst over de joodse feest – en gedenkdagen

Daarnaast werken wij mee aan de viering van de Israëlzondag, die binnen de Protestantse kerk op de eerste zondag in oktober wordt gehouden. Ook zijn wij met de Rooms Katholieke kerk in samenwerking met de Synagoge betrokken bij het organiseren van activiteiten op de Dag van het Jodendom in januari.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de secretaris van onze werkgroep: dhr. T. Algera, Harderwijkerweg 13a, 6952 AB Dieren tel. 0313 420221, email: tent.algera@gmail.com.