Nieuws en wetenswaardigheden over de herinrichting van de kerkzaal, verbouwing en verplaatsing van de keuken en renovatie toiletinrichting van het kerkgebouw van de Protestantse gemeente te Dieren

Beste gemeenteleden,

Dinsdag 26 april jl. heeft de Kerkenraad positief besloten over de plannen voor de renovatie van de kerkzaal. Plannen waaraan in de afgelopen anderhalf jaar hard is gewerkt door een werkgroep in samenspraak met architect Dolf Floors. Plannen ook die binnen de afgesproken begroting gerealiseerd kunnen worden. Een compliment voor de werkgroep!
In de maanden achter ons zijn regelmatig gemeentebijeenkomsten geweest waarin u reactie heeft gegeven op de toen voorliggende plannen. 8 April jl. heeft u kennis kunnen nemen en reageren op de laatste versies van deze plannen. En nu is het dan zover: de renovatie gaat door. In grote lijnen omvat de renovatie van de kerkzaal het volgende:
– Uitbreken van de vloer in de hele kerkzaal (m.u.v. de grindvloer in de zijbeuken). De vloer wordt vervangen door een vlakke PVC-vloer;
– Vervangen van de huidige houten zitbanken door stoelen (250 stuks);
– Vernieuwen en aanpassen van het liturgisch meubilair (tafel, doopvont, bloemtafel en lezenaar);
– Aanpassen van de beeld en geluid-mogelijkheden.

Verbouwingswerkzaamheden van keuken en toiletinrichting

Maar er is meer ……………… Dinsdag jl. heeft de Kerkenraad tevens besloten om de al eerder aangekondigde verbouwing van de keuken, waarvoor in 2014 al Bazaargelden zijn gereserveerd en ook in de jaarlijkse begroting reeds voorzieningen zijn getroffen, ter hand te nemen. Dit in combinatie met de renovatie van de huidige toiletinrichting aan de zijde van de huidige hoofdingang (aan de AdmiraalHelfrichlaan). Uit onderzoek onder gebruikers, en dan met name zij die met grote groepen gebruik maken van ons kerkgebouw, is gebleken dat de toiletinrichting ernstig tekort schiet in de beschikbare capaciteit. Zo is er maar één damestoilet, is de ruimte van de toiletgroep zeer krap bemeten en is de ingang van de toiletgroep als geheel minder goed vindbaar. De werkgroepen ‘Verbouw keuken’ en ‘Verhuur’ hebben hun bevindingen afgelopen dinsdag aan de Kerkenraad gepresenteerd en komen tot het voorkeurs-advies de keuken als geheel te verplaatsen naar de huidige ‘Groene zaal’ en de bestaande keuken te gebruiken voor uitbreiding van de huidige toiletgroep aldaar. Door deze combinatie van werkzaamheden worden een aantal huidige tekortkomingen aan de (verouderde) keuken en toiletinrichting in één keer aangepakt en verbeterd.

In grote lijnen betreffen de verbouwingswerkzaamheden van keuken en toiletinrichting:
– Verplaatsen van de keuken naar de locatie van de huidige ‘Groene zaal’;
– Uitbreiden van de toiletgroep nabij de hoofdingang van de kerk.
Met deze werkzaamheden zal de keuken weer vele jaren mee kunnen en wordt de omvang van de toiletgroep nabij de hoofdingang in balans gebracht met de mogelijkheden die de gerenoveerde kerkzaal voor grote groepen te bieden heeft.

Planning

De Kerkenraad heeft besloten om alle voornoemde werkzaamheden in het komende zomerseizoen te (laten) verrichten, onder waarborg dat de hal van het kerkgebouw ten tijde van de renovatie van de kerkzaal gebruikt kan worden voor het houden van de zondagse kerkdiensten. De werkzaamheden zullen merkbaar plaatsvinden vanaf half juni tot begin september. Op de Startzondag 2016 zullen de verbouw- en renovatiewerkzaamheden dan zijn afgerond.
Op dit moment zijn, achter de schermen, de voorbereidingswerkzaamheden al in volle gang.

Hulp

Niet alle sloop- en verbouwwerkzaamheden zullen door een aannemer worden verricht. Uw hulp is van harte gewenst bij diverse onderdelen van de werkzaamheden. De komende tijd wordt duidelijk wanneer, voor welke werkzaamheden vrijwilligers nodig zijn. U kunt zich ten allen tijde melden via het onderstaande emailadres.

Stoelenproject

Een belangrijk initiatief is het ‘Stoelenproject’. Middels dit sponsor project wordt het aantal van 250 stoelen aangevuld met 150 stoelen, waardoor het aantal zitplaatsen in de kerk kan worden uitgebreid tot 400 zitplaatsen. Dit maakt dat in geval van bijvoorbeeld de hoogtijdagen in het kerkelijk jaar en bij uitvoering van grote concerten de kerkzaal in haar maximale omvang gebruikt kan worden. In een aparte folder is alle informatie over hoe u kunt deelnemen aan dit ‘stoelenproject’ opgenomen.

Namens het College van kerkrentmeesters,
Dick Ottevanger
e-mail: dmottevanger@hetnet.nl