De Protestantse Kerk in Nederland is opgebouwd uit vele plaatselijke gemeenten, de Protestantse gemeente Dieren maakt hier deel van uit.

De synode

De synode is de vergadering waar gemeenten in de Protestantse Kerk worden vertegenwoordigd. Hier worden de zaken besproken die alle gemeenten en de kerk als geheel aangaan.

De classis

De classicale vergadering is schakel tussen plaatselijke gemeenten en landelijke kerk.

 • De classicale vergadering wordt door de synode geraadpleegd bij belangrijke vragen over belijden, kerkorde en oecumene;
 • De classis is de plek waar de plaatselijke gemeenten binnen een bepaalde regio zijn vertegenwoordigd en elkaar ontmoeten. Zij is bedoeld tot opbouw van de gemeenten. Dieren maakt deel uit van de classis Arnhem.

Protestantse gemeente Dieren

In Dieren worden door de kerkenraad uit de gemeente leden geroepen om ambtsdrager te worden of op een andere wijze kerkelijke taken op zich te nemen.

Kerkenraad:

Predikanten, ouderling-voorzitter, ouderling-scriba, ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters, diakenen.

De kerkenraad is de vergadering waar predikanten, ouderlingen en diakenen alle zaken bespreken die de plaatselijke gemeente aangaan. De kerkenraad draagt zorg voor de dienst van Woord en sacramenten en geeft leiding aan leven en werken van de gemeente.

Naast besluiten over de dagelijkse gang van zaken en het uitvoeren van taken is de kerkenraad verantwoordelijk voor:

 • Goedkeuring van de jaarrekening van het college van kerkrentmeesters en diakenen;
 • Goedkeuring van de jaarbegroting van het college van kerkrentmeesters en diakenen;
 • Eén keer per vier jaar opstellen van een beleidsplan en het bewaken van de uitvoering hiervan.

Veel van het werk dat nodig is voor een bloeiende gemeente wordt uitgevoerd door colleges, raden, commissies en werkgroepen.

Dit zijn onder andere:

College van kerkrentmeesters:

Ouderling-kerkrentmeesters en kerkrentmeesters

 • Beheer van de financiën van de gemeente en organiseren van o.a. actie kerkbalans;
 • Beheer en exploitatie van het kerkgebouw met de bijbehorende zaal accommodatie;
 • Initiatie van kostenbesparingen en/of opbrengst vermeerdering

Diaconie:

Diakenen

 • Beheer van de diaconale financiën;
 • Organiseren van acties zoals Kersttas, paasgroet, high tea etc;
 • Maatschappelijke betrokkenheid via WMO platform, Schuldhulpmaatje, Inloophuis etc;
 • Verstrekken van leningen aan personen die in financiële nood verkeren en organisaties.

Zie verder onder actief in de kerk/kerk in de wereld/diaconie

Pastorale raad:

Ouderlingen en pastoraal medewerkers

Zie verder onder actief in de kerk/kerk met elkaar

Jeugdraad:

Jongerenwerker, Jeugd-ouderling, leden jeugdraad en medewerkers

Zie verder onder jongeren

Commissies:

Gemeenteleden

Werkgroepen:

Voor het realiseren van specifieke doelen worden werkgroepen ingesteld die een tijdelijk karakter hebben en rapporteren aan de kerkenraad.

 

Voor namen en telefoonnummers zie onder contact/ contactgegevens.